Τελευταία Ενημέρωση : 14 Δεκ 2017
  • Home

LIFE11 ENV/GR/938/MECM

Το Έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Environment), έχει τίτλο "Military Energy and Carbon Management" (MECM) και αφορά:


• Στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) σε τρία (3) Στρατόπεδα των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 50001:2011.
• Στην υλοποίηση τεχνικών πιλοτικών έργων - παρεμβάσεων σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις των υπόψη Στρατοπέδων, με σκοπό την ενεργειακή τους βελτίωση / απόδοση.


Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, στο Έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:


• Η ανάπτυξη πολιτικής για την ενέργεια στις ΕΔ.
• Η αλληλεπίδραση του Έργου με αντίστοιχα  συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
• Η κατάρτιση σχεδίου επέκτασης του Έργου εντός των ιδίων Στρατοπέδων, καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις των ΕΔ.

LIFE 2011 [Military Energy and Carbon Management] - Οδηγίες για την Εξοικονόμηση Ενέργειας 

  

 

 

 

areti kai tolmi             logolife150          CRES logo 300dpi